Senin, 08 Februari 2016

BUKU ANEKA RAMALAN DAN FENGSHUI TULISAN TANGAN YANG LUAR BIASA

BUKU ANEKA RAMALAN DAN FENGSHUI TULISAN TANGAN YANG LUAR BIASA
.
Ivan Taniputera.
8 Februari 2016
.


Judul: Boekoe Sam Nio Sat dari Boekoe Hok Sioe Kong Leng (Lak Djiet Teng Hai Nie) Boeat Meliat Hari Waktoe (Sie) dan Alamat: Tertoelis oleh Mr Tan Giok Im
Jumlah halaman: 37
Tahun: sekitar 1930-an
.
Buku tulisan tangan ini berisikan berbagai ramalan, antara lain Sam Nio Sat yang dapat dipergunakan menentukan hari naas, ramalan Tjia Liong Tjoe untuk menentukan hari naas dalam mendirikan rumah, ramalah hari yang baik untuk keramas, dan lain sebagainya.
.
Berikut ini adalah daftar isinya:
.


Sebagai contoh, pada halaman 2 terdapat keterangan:
.
“Djikaloe hendak berdiriken roemah pada hari dan boelan naas, tiada baik aken langgar dan berdiriken itoe dengen paksa, boleh djadi mendatengkan tjilakan pada toean roemah, seperti terseboet di bawah ini.
.
“A. hari Naasnja
Ya itoe di boelan Tjia Gwee tanggal 7 dan 11 harinja.............
.
Ya itoe hari malaikat Tjia Siong tjoe jang toeroen di doenia dan selempang melanggar dia itoe djikaloe berdiriken roemah boeat orang tinggal tiada boleh awet, kerna di rasa tiada seneng hati di rasainja takoet pada orang jang tinggal di roemah itoe......”
.
Terdapat pula ramalan hari yang baik guna mencukur rambut bayi (halaman 7):
.
“Boeat menjataken hari jang baik dan jang tiada baek aken Tjoekoer ramboet anak-anak ketjil jang soeda beroemoer satoe bolelan toeanya, ya itoe-.........”
.
Masih terdapat pula ramalan tanggal yang baik untuk menindik telinga anak perempuan.
.
Selain itu, dimuat pula mengenai Fengshui dalam mendirikan rumah:
.
“1. Djikaloe orang hendak bikin roemah, tida baek di bikin empat di dalemnja, kerna koerang slamet orang jang tinggal di sitoe, mahal redjeki, djaoe peroentoengan, maskipoen orang itoe kaya nanti bole djadi msikin.........”
.
Terdapat pula ramalan mengenai makna impian.
.
Berikut ini adalah contoh-contoh halamannya:
.


.


.


.
Berminat kopi hubungi ivan_taniputera@yahoo.com.

Jumat, 22 Januari 2016

BUKU RAMALAN KITAB NAPOLEON YANG LUAR BIASA

BUKU RAMALAN KITAB NAPOLEON YANG LUAR BIASA
.
Ivan Taniputera.
22 Januari 2016
.


Judul: Kitab Napoleon (dalam dua jilid)
Jilid 1: Roepa-roepa Ilmoe: Pengatahoean Meliatin dan Rifasat dan laen-laen.
Jilid 2: Mengartinja Segala Impian.
Penulis: --
Jumlah halaman: 126 halaman (jilid 1) dan 177 halaman (jild 2).
Penerbit: Toko Baroe, Weltevreden, (sekitar 1920-an).
.
Pada buku ini terdapat penjelasan:
.
“Jaitoe berasal dari peninggalannja Keizer Napoleon jang terkenal. Dikataken itoe kitab amat dihargaken olehnja, dan ada sebagi ia poenja pembantoe, bila ia ada poenja maksoed besar jang ia hendak lakoeken ia senantiasa bermoefaket dengan ini kitabnja.”
.
Buku ini berisikan banyak hal menarik, seperti ramalan dengan menggambar lingkaran-lingkaran. Caranya adalah kita menggambar empat baris lingkaran-lingkaran dengan jumlah bebas atau sesuai dorongan hati kita. Selanjutnya, masing-masing baris itu kita bagi dua-dua, dan dilihat berapa sisanya. Dalam hal ini hanya ada dua kemungkinan, yakni bersisa satu atau dua.
.


.
Hasilnya kemudian dicocokkan dengan daftar jawaban pada buku ini. Masih terdapat pula ramalan Napoleon dengan menggunakan kartu domino, kartu Belanda (kartoe olanda) dan lain sebagainya, memilih suami berdasarkan rambut, dan lain sebagainya. Semua itu terdapat pada jilid 1.
.
Berikut ini adalah daftar isi jilid 1.
.
Sementara itu, jilid membahas mengenai mimpi dan maknanya. Dapat dikatakan semacam kamus mimpi.
.
Sebagai contoh adalah mimpi sebagai berikut (halaman 39):
.
“AER BANDJIR.-Siapa jang mengimpi dari ini hoekoeman Toehan atas hambanja, alamat bahoewa ia ada bikin perhoeboengan dengen swatoe kaoem orang djahat dan tjoerang, siapa jang bakal bikin kau djadi soesa. Djikaloe seaorang prampoean moeda mengimpi dari aer bandjir, itoe membri alamat bahoewa katjintaannja berlakoe tjoerang didalem ia poenja perdjandjian, dan tjari djalan bikin kapiran (tjilaka) diri sinona.....”
.
Berikut adalah contoh daftar mimpi yang dibahas di jilid 2:
.


Selanjutnya kita akan menampilkan contoh-contoh halamannya:
.


.


.


.


.


Berminat foto kopi, hubungi ivan_taniputera@yahoo.com.

Rabu, 13 Januari 2016

BUKU RAMALAN KITAB KWAN IM YANG LUAR BIASA

BUKU RAMALAN KITAB KWAN IM YANG LUAR BIASA
.
Ivan Taniputera.
14 Januari 2016Judul: Boekoe Meliatin Kitab Kwan Im
Penulis:-
Penerbit: Boekhandel Kwee Khe Soe, Batavia, sekitar tahun 1920-an, masih menggunakan ejaan van Ophuysen.
Jumlah halaman: 120.
.
Buku ini membahas salah satu metoda ramalan dengan menggunakan media kartu ceki. Caranya cukup mudah, yakni dengan memilih salah satu di antara 25 pertanyaan berikut ini.
.
1.Itoe alamat apa maoenja. 
2.Peroentoengan. 
3.Perdjodoan. 
4.Bakal oentoeng atawa roegi 
5.Kenapa pikiran bingoeng sadja. 
6.Redjeki djaoe atawa deket 
7.Itoe hal boleh kenapa 
8.Permintaan trima djangan. 
9.Pilihan betoel atawa sala. 
10.Tjari mantoe dari mana 
11.Tjari hari baek. 
12. Boentingan lelaki prempoean 
13.Maen menang atawa kala 
14. Baek kerdja atawa dagang 
15. Orang sakit 
16. Peroentoengan anak lelaki 
17. Peroentoengan anak prempoean 
18. Maksoed kesampean tida. 
19.Apa artinya impian itoe 
20.Perdjalanan slamet tida. 
21. Begimana hatinja sobat. 
22.Kaloe kawin baek tida. 
23.Apa kiasnja 
24. Kesoesahan begimana nantinja. 
25. Ada tjiong atawa pantangan apa?
.
Selanjutnya ditarik satu kartu ceki dan dicocokkan dengan lembar jawaban sebagai berikut.


Cocokkan kartunya dengan angka pada barisan angka-angka di atas. Misalnya Anda mendapatkan kartu nomor 19 dengan pertanyaan nomor 2. Cari perpotongan antara keduanya, didapatkan huruf r. Jadi Anda tinggal membuka buku pada bagian r dan cari nomor 19. Di situ Anda akan dapatkan syairnya dan jawabannya dapat ditafsirkan dari syair tersebut.
.
Berikut ini adalah contoh-contoh halamannya.


Berminat kopi hubungi ivan_taniputera@yahoo.com


Selasa, 12 Januari 2016

BUKU MANUSKRIP BERISIKAN ANEKA RAMALAN DAN PETANGAN YANG LUAR BIASA

BUKU MANUSKRIP BERISIKAN ANEKA RAMALAN DAN PETANGAN YANG LUAR BIASA
.
Ivan Taniputera.
13 Januari 2016
.
.Judul: Boekoe Petangan atawa Ramalan
Terdapat keterangan: Koetiban dari boekoenja: Toean Kwee Kok Phiauw. Tertoelis oleh: Tan Giok Im, 29 Oktober 1939
Jumlah halaman: 14
.
Buku manuskrip hasil ketikan ini membahas mengenai beberapa jenis ramalan. Berikut ini adalah daftar isinya.
.


Buku ini memuat antara lain hari baik dan buruk menurut penanggalan China dan Jawa. Sebagai contoh, disebutkan:
“Di bawah ini ada namanja (6) anem hari jang tida baek boeat menilik atawa menjambangin orang-sakit, sebab bisa membawak keapesan:-
.
Hari Djim In.
Hari Keh Ngo........”
.
Hari Djim In itu dalam bahasa Mandarin adalah Ren Yin, sedangkan Keh Ngo adalah Geng Wu.
.
Lalu disebutkan tanggal-tanggal yang tidak baik pada masing-masing bulan China:
.
“Boelan 1 (Tjia-Gweek) tanggal 5 en 7, Tida baek.....”
.
Selanjutnya dicantumkan pula tanggal menurut penanggalan Jawa yang tidak baik:
.
“Tanggalan Djawa jang tikda baek dalem tiap-tiap boelan, ada 7 (toedjoe) hari sial jaitoe tanggal, 3, 5,.......”
.
Berikutnya terdapat pula perhitungan perjodohan berdasarkan nama.
.
Yang menarik adalah bagian berjudul “PETANGAN “KHONG BENG.” SIANG TIONG HE-KHONG BENG THOUW.”
.
Isinya membahas mengenai hari baik dan buruk dan buruk bagi perjalanan atau bepergian menurut Khong Beng (Cukat Liang atau Zhuge Liang):

“”C” Tong Peng Djit pada tanggal 1, 7, 13, 19 dan 25 (lima hari). Kaloe orang berdjalan dalem ini bebrapa hari “Niatnja” bisa dapet oentoeng dan bertemoe KWIK-DJIEN (Tay Kiat).
.
Masih ada lagi PETANGAN KHONG BENG AMPAT PENDJOEROE, yang membahas mengenai arah-arah baik pada masing-masing jam:
.
“No.1 Pada djam 11 t/m 12 malem (Tjoe Sie), bole menoedjoe ka Koelon dan Kidoel (Tay Kiat).- Djangan menoedjoe ka Wetan dan Lor, ada halangan (Tay-Hiong).-...”
.
Berikut ini adalah contoh-contoh halamannya.
.


..


Berminat kopi hubungi ivan_taniputera@yahoo.com.

Minggu, 10 Januari 2016

BUKU BERUSIA LEBIH DARI 100 TAHUN TENTANG KERAMIK-KERAMIK CHINA

BUKU BERUSIA LEBIH DARI 100 TAHUN TENTANG KERAMIK-KERAMIK CHINA
.
Ivan Taniputera.
3 Januari 2016
.
Judul: Porcelain Oriental Continental and British: A Book of Handy Reference For Collectors
Penulis: R. L. Hobson, B.A.
Penerbit: Archibald Constable & Co Ltd, London, 1908
Jumlah halaman: 245
Bahasa: Inggris
.
Buku ini antara lain membahas mengenai teknik pembuatan keramik, sebagaimana yang tercantum di halaman 3:
.
“In the case of artificial, or soft paste, porcelain, the body is formed of a natural clay suspended in a fluxing material artificially prepared. In the old artificial porcelains this flux was a glass or frit made of sand, lime, flint, bone-ash, soda, etc., the ingredients differing at almost every factory and producing a variery of wares of diverse tone, hardness and translucency.”
.
Terjemahan:
.
“Sehubungan dengan keramik buatan atau pasta halus, bendanya dibentuk dari tanah lihat alami, ditopang oleh aliran bahan yang dipersiapkan secara buatan. Pada keramik-keramik kuno, aliran ini berupa kaca atau bahan campuran terbuat dari pasir, kapur, batu api, abu tulang, soda, dan lain sebagainya. Bahannya berbeda-beda di setiap pabrik dan menghasilkan beragam barang dengan beraneka nuansa, kekerasan, serta ketembus-pandangan.”
.
Berikut ini adalah daftar isinya.
.


...
Berikut ini adalah contoh-contoh halamannya:
...


.
Buku ini sangat cocok sebagai panduan bagi para kolektor.
.
Berminat kopi hubungi ivan_taniputera@yahoo.com.

Kamis, 17 Desember 2015

BUKU TULISAN TANGAN TENTANG RAMALAN DADU YANG LUAR BIASA

BUKU TULISAN TANGAN TENTANG RAMALAN DADU YANG LUAR BIASA
.
Ivan Taniputera.
18 Desember 2015
.

 .
Judul: Boekoe Ramalan
Tersalin oleh Tan Giok Im, Malang 1/5/’36.
Merupakan manuskrip tulisan tangan berisikan kurang lebih 34 halaman.
.
Buku tulisan tangan ini berisikan ramalan dengan dadu. Caranya adalah dengan memilih salah satu di antara 30 pertanyaan berikut ini:
.
1.Apa artinja itoe impian semalem?
2.Orang dalem soesa apa bisa dapet pertoeloengan?
3.Itoe boentingan bakal dapetken anak apa?
4.Beli lotery apa bisa dapetken pryze?
5.Apa itoe perkawinan baek?
6. Apa saja poenja kainginan aken kesampaean?
7.Orang sakit apa bisa semboeh kombali?
8.Apa itoe anak sekola bisa naek klas?
9.Orang berdagang apa bisa oentoeng?
10. Apa itoe orang soeka sama saja?
11. Apa itoe orang ilang bisa ketemoe lagi?
12. Orang berkerdja apa bisa dapet naek gadji?
13. Orang dalem perkara apa kena oekoeman?
14. Barang ilang apa bisa dapet kombali?
15. Apa slamanya tinggal miskin?
16. Orang di hoekoem apa bisa dapet keampoenan?
17. Apa itoe pentjoeri bisa kena tangkap?
18. Orang dalem setoran apa bisa accoor kombali?
19. Apa artinja itoe firasat?
20. Peroesahaan apa kita moesti kerdjaken?
21. Apa itoe pembrian taoe ada betoel?
22. Apa itoe orang menjinta pada saja?
23. Begimana keadaannja itoe orang sekarang?
24. Begimana nasibnja itoe orang?
25. Apa itoe orang berhati djoedjoer?
26. Apa itoe orang baek hatinja?
27. Swami matjem apa saja bakal dapetken?
28. Istri matjem apa saja bakal dapetken?
29. Apa itoe orang bisa idoep sampe toea?
30. apa ini tahoen bisa idoep beroentoeng?
.
Misalnya Anda memilih pertanyaan nomor 30.
Anda selanjutnya melempar dua buah dadu dan amati mata dadu yang muncul. Selanjutnya lihat pada tabel di bawah ini.
.

Misalnya Anda mendapatkan mata dadu 5 dan 1, maka itu berarti Anda mendapatkan jawaban nomor 7.
.
Langkah berikutnya adalah membuka lembar jawaban bagi pertanyaan nomor 30 dan cari jawaban nomor 7:
“Ini tahoen idoep dengen toendjangannja sobat-sobat.”
.
Jadi dapat disimpulkan bahwa penanya akan mendapatkan bantuan dari sahabat-sahabatnya.
.
Berikut ini adalah contoh-contoh halamannya.
.

.

.

.
Berminat kopi hubungi ivan_taniputera@yahoo.com.

Selasa, 15 Desember 2015

BUKU HAMPIR BERUSIA 100 TAHUN MENGENAI LAPORAN PERHIMPUNAN DAGANG DI SURABAYA

BUKU HAMPIR BERUSIA 100 TAHUN MENGENAI LAPORAN PERHIMPUNAN DAGANG DI SURABAYA
.
Ivan Taniputera.
15 Desember 2015
.


Nama: Verslag van de Handelsvereeniging te Soerabaia Opgericht 13 December 1851 Over Het Jaar 1919.
Penulis: --
.
Buku ini berisikan laporan kegiatan dan keuangan perhimpunan dagang yang didirikan di Surabaya pada tanggal 13 Desember 1851.
.
Pada halaman depannya terdapat nama-nama pengurus perhimpunan.
.


.
Di dalam buku ini diulas pula laporan ekspor dan impor yang dilakukan. Adapun komoditasnya antara lain adalah gula, tembaga, kopi, karet, dan lain sebagainya.
.
Berikut ini adalah contoh-contoh halamannya.
.


Nampak pada halaman di atas disebutkan mengenai peran pedagang-pedagang China.
.


.


Berminat kopi hubungi ivan_taniputera@yahoo.com.

Rabu, 09 Desember 2015

BUKU TENTANG DEWA RUCI

BUKU TENTANG DEWA RUCI
.
Ivan Taniputera.
9 Desember 2015
.
.
.
Judul: Kitab Dewa Roetji
Terdapat penjelasan: Ini kitab mentjeritaken Raden Werkoedara bergoeroe pada Dang Hyang Doerna mentjari sedjatinja Hidoep; serta diartiken sekali rahsanja.
Penulis: P.t.j.m. Mas Ngabehi Mangoenwidjojo (1866-1915)
Penerbit: Boekhandel Tan Khoen Swie, Kediri, 1929
Jumlah halaman: 32
.
Buku ini mengisahkan Raden Werkoedara (Bima) yang mencari Air Hidup (Tirtamarta) atas perintah Dang Hyang Doerna.
.
Berikut ini adalah daftar isinya.
.
.
Berikut ini adalah contoh-contoh halamannya.
.
.
.
.
Berminat kopi hubungi ivan_taniputera@yahoo.com.

Selasa, 08 Desember 2015

BUKU TENTANG CHINA YANG HAMPIR BERUSIA 100 TAHUN

BUKU TENTANG CHINA YANG HAMPIR BERUSIA 100 TAHUN
.
Ivan Taniputera.
8 Desember 2015
.


.
Judul: China of the Chinese
Penulis: E.T.C. (Edward Theodore Chalmers) Werner (1864-1954)
Penerbit: Sir Isaac Pitman & Son, 1919
Jumlah halaman: 309
Bahasa: Inggris
.
Buku ini menguraikan tentang geografi, sejarah, budaya, bahasa, dan adat istiadat China.
.
Sebagai contoh pada halaman 3 dapat kita baca:
.
“In so vast a country as China, which, including its dependecies, is considerably larger than Europe and about the same size as Australia, we naturally find a great variety of climate.”
.
Terjemahan:
.
“Negeri begitu luas seperti China, yang mencakup daerah-daerah taklukannya, adalah jauh lebih besar dibandingkan Eropa dan mempunyai ukuran yang kurang lebih sama seperti Australia, kita secara alami menemukan keragma iklim yang besar.”
.
Pada halaman 7 dapat kita baca tentang bangsa China:
.
“The Chinese belong to the Mongolic type. The average stature is lower than that of Europeans, though much greater in the north than in the south, the men being from 5ft, 2in to 5ft, 6 in, in height, and the women about 4in. less.”
.
Berikut ini adalah daftar isinya:
.


.
Berikut ini adalah contoh halaman-halamannya:
.


.


.


.
Berminat kopi hubungi ivan_taniputera@yahoo.com.